Директиви и регламенти

Филтрирай по:

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО

Предлаганата Директива предвижда въвеждане на обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в Европейския съюз, за да се гарантира постигането ...

още

Директива 2003/30/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 8 май 2003 година относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт

Директивата цели насърчаването на употребата на биогорива или други възобновяеми горива, които да заменят дизела или бензина за транспортни цели във в ...

още

Директива 2001/77/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 септември 2001 година относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар

Целта на директивата е да насърчи увеличението на дела на възобновяемите енергийни източници при производството на електрическа енергия на вътрешния п ...

още

Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар

Целта на Директивата е да увеличи енергийната ефективност и да подобри сигурността на снабдяването посредством създаването на рамка за насърчаване и р ...

още

Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита

Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необхо ...

още