Директива относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета

Директива 2006/32/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 5 април 2006 година