Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО

Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския Парламент и на Съвета от 23 април 2009 година