Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО

Предлаганата Директива предвижда въвеждане на обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в Европейския съюз, за да се гарантира постигането на целта за двадесет процентно спестяване на първична енергия и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след това