Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Мисия и цели

Мисия

Мисията на Министерството на eнергетиката е да води прозрачна енергийна политика в защита на държавния и обществения интерес. Работим за утвърждаване на пазарните ценности в енергийния сектор и гарантиране енергийната независимост на страната.

Цели

  • Постигане на икономически ефективно и сигурно енергоснабдяване, съобразено с изискванията за опазване на околната среда;
  • Превръщане на България в енергийно независима и конкурентна държава;
  • Защита интересите на потребителя чрез осигуряване на равнопоставен достъп, прозрачни процедури и икономическа обосновани цени;
  • Ефективно управление на подземните богатства в защита на националните интереси;
  • Активно участие на страната в изграждането на единен и стабилен европейски енергиен пазар;
  • Усъвършенстване на енергийна инфраструктура;
  • Подобряване на на енергийната ефективност и намаляване емисиите на парникови газове в съответствие с приоритетите на стратегията "Европа 2020";
  • Развитие на ядрената енергетика съобразно съвременните изисквания за надеждност, безопасност и икономичност.