Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 597 от 16.02.2024 г. за проучване на строителни материали в площ "Деница", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 597 от 16.02.2024 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Деница", разположена в землището на с. Злидол, община Мездра, област Враца.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства  и протоколно решение по т. 17 от Протокол № 5 от заседанието на Министерския съвет на 31 януари 2024 г.  

РАЗРЕШАВАМ:

На "БУЛНЕД – АМД" ООД, гр. Враца, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, с ЕИК 106603593, със седалище и адрес на управление обл. Враца, общ. Враца,  гр. Враца 3000, бул. "Христо Ботев" № 20, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Деница", разположена в землището на с. Злидол, община Мездра, област Враца: 

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.274 (нула цяло, двеста седемдесет и четири хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

 Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Деница"

Координатна система БГС 2005, кадастрална

Х [m]

Y [m]

1

4773136.1

337091.1

2

4773281.2

337552.5

3

4773312.4

337920.1

4

4772779.4

337763.2

5

4772718.0

337517.5

6

4772853.4

337462.3

 

 

отпечатай тази страница