Дейност на Единния орган за управление на подземните богатства

От 01 март 2011 г. е създаден и функционира Eдинен орган за управление на подземните богатства в страната. Той обединява дейността и функциите, осъществявани до този момент от тогавашните три държавни институции – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Дейността на Единния орган е концентрирана в една структура – Министерство енергетиката, което извършва дейности по предоставяне на права за търсене, проучване и добив на подземни богатства. Това способства за установяване на обща практика по провеждането на процедури и предоставяне на права. Концентрирането на дейността на едно място осигурява повече прозрачност, ясни правила и намалява времетраенето за отделните процедури.

Търсене и проучване

Към 17.07.2018 г. са действащи 101 бр. разрешения за търсене и проучване или за проучване. От тях:

 • За метални полезни изкопаеми – 31 бр.;
 • За неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали – 16 бр.;
 • За нефт и природен газ – 13 бр.;
 • За твърди горива – 3 бр.;
 • За строителни материали – 15 бр.;
 • За скалнооблицовъчни материали – 21 бр.;
 • За минни отпадъци – 2 бр.

Концесии

Към 17.07.2018 г. са действащи общо 531 бр. концесии за добив на подземни богатства. От тях:

 • За метални полезни изкопаеми – 19 бр.;
 • За неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали – 74 бр.;
 • За нефт и природен газ – 18 бр.;
 • За твърди горива – 17 бр.;
 • За строителни материали – 333 бр.;
 • За скалнооблицовъчни материали – 69 бр.;
 • За минни отпадъци – 1 бр.

Карти

Площи за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми

Площи за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Площи за търсене и проучване на нефт и природен газ

Площи за търсене и проучване на твърди горива

Площи за проучване на строителни материали

Площи за проучване на скално-облицовъчни материали

Площи за проучване на минни отпадъци

Обобщена карта с действащите разрешения за търсене и проучване на подземни богатства

Концесии за добив на метални полезни изкопаеми

Концесии за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Концесии за добив на нефт и природен газ

Концесии за добив на твърди горива

Концесии за добив на строителни материали

Концесии за добив на скално-облицовъчни материали

Концесии за добив на минни отпадъци

Обобщена карта с предоставените концесии за добив на подземни богатства

Вътрешни правила за работа на специализираната експертна комисия (СЕК) за приемане на запасите и за оценка на ресурсите на находищата на подземни богатства

Списък на установените находища