Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Дейност на Единния орган за управление на подземните богатства

От 01 март 2011 г. е създаден и функционира Eдинен орган за управление на подземните богатства в страната. Той обединява дейността и функциите, осъществявани до този момент от тогавашните три държавни институции – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Дейността на Единния орган е концентрирана в една структура – Министерството енергетиката, което извършва дейности по предоставяне на права за търсене, проучване и добив на подземни богатства. Това способства за установяване на обща практика по провеждането на процедури и предоставяне на права. Концентрирането на дейността на едно място осигурява повече прозрачност, ясни правила и намалява времетраенето за отделните процедури.

Търсене и проучване

Към 29.01.2024 г. са действащи 168 бр. разрешения за търсене и проучване или за проучване. От тях:

 • За метални полезни изкопаеми – 29 бр.;
 • За неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали – 26 бр.;
 • За нефт и природен газ – 5 бр.;
 • За твърди горива – 0 бр.;
 • За строителни материали – 52 бр.;
 • За скалнооблицовъчни материали – 53 бр.;
 • За минни отпадъци – 3 бр.

Концесии

Към 13.06.2024 г. са действащи общо 527 бр. концесии за добив на подземни богатства. От тях:

 • За метални полезни изкопаеми – 21 бр.;
 • За неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали – 74 бр.;
 • За нефт и природен газ – 17 бр.;
 • За твърди горива – 15 бр.;
 • За строителни материали – 320 бр.;
 • За скалнооблицовъчни материали – 79 бр.;
 • За минни отпадъци – 1 бр.

Карти

Площи за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми

Площи за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Площи за търсене и проучване на нефт и природен газ

Площи за проучване на строителни материали

Площи за проучване на скално-облицовъчни материали

Площи за проучване на минни отпадъци

Обобщена карта с действащите разрешения за търсене и проучване на подземни богатства

Концесии за добив на метални полезни изкопаеми

Концесии за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Концесии за добив на нефт и природен газ

Концесии за добив на твърди горива

Концесии за добив на строителни материали

Концесии за добив на скално-облицовъчни материали

Концесии за добив на минни отпадъци

Обобщена карта с предоставените концесии за добив на подземни богатства

Други:

Вътрешни правила за работа на Специализираната експертна комисия за разглеждане и приемане на внесените в Министерство на енергетиката геоложки доклади

Списък на установените находища

Таблица за информация за съоръжения за минни отпадъци, изисквана съгласно Закона за достъп до пространствени данни

Каталог на геоложки доклади

Обобщена справка за добитите количества подземни богатства

Образци на заявления:

Заявление за участие в процедура (търг) по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства

Заявление за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по право по чл. 54, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)

Заявление за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия за добив на подземни богатства, по реда на чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)

Заявление за промяна на концесионната площ по предоставена концесия за добив на подземни богатства, по реда на чл. 37, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)

Заявление за удължаване на срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства, по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)