Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Правила за работата на Обществен съвет по енергетика към министъра на икономиката и енергетиката

Приложение

към т. ІІІ на Заповед № РД-16-489/03.04.2013 г.

ПРАВИЛА

за работата на Обществен съвет по енергетика към министъра на икономиката, енергетиката и туризма

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилата се определят въпросите, които Общественият съвет разглежда, както и условията и редът за осъществяване на неговата дейност, наричан по-долу Съвета.

Чл. 2. (1) Съветът е консултативно звено към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от министъра на икономиката, енергетиката и туризма за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, определена в Закона за енергетиката, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

(2) Съветът организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции, определени в чл. 3.

Глава втора

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 3. Общественият съвет:

1. Обсъжда и дава мнения по проекти на нормативи актове на министъра на икономиката, енергетиката и туризма при определянето и провеждането от него политики по чл. 2, ал. 1;

2. Изработва и предлага конкретни инициативи при осъществяване на дейностите по чл. 2, ал. 1;

3. Наблюдава изпълнението на предприетите от министъра на икономиката, енергетиката и туризма действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.

4. В изпълнение на своите функции приема становища и препоръки към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Глава трета

СЪСТАВ И ЧЛЕНСТВО

Чл. 4. (1) Съветът се състои от основен и разширен състав.

(2) Основният състав включва двама секретари и членове. Единият секретар се определя от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, другият е представител на гражданската квота по ал. 3 т. 9.

(3) За участие в основния състав на Съвета се номинират:

1. един представител на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;

2. един представител на организации, представляващи производители на енергия от възобновяеми източници;

3. двама представители на организации, представляващи потребителите;

4. двама представители на синдикални организации на национално равнище,

5. един представител от Български енергиен холдинг ЕАД;

6. един представител на електроразпределителни дружества;

7. един представител на частни топлоелектрически централи;

8. един представител на организация, представляваща големите консуматори на ток

9. шест представители на гражданите от регионите на страната.

10. един представител на Техническия университет

(4) Номинационните писма на представителите по ал. 3, т. 2, 3, 4 и 8 се придружават от:

1. актуален учредителен акт

2. изрично пълномощно от представляващия организацията;

3. свидетелство за съдимост.

4. автобиография

(5) Номинационните писма на представителите по ал. 3, т. 9 се придружават от:

1. протокол от общо събрание;

2. изрично пълномощно от лицата подписали протокола;

3. свидетелство за съдимост.

4. автобиография.

(6) Номинационните писма на представителите по ал. 3, т. 1, 5, 6, 7 и 10 се придружават от автобиографии.

(7) Всички данни за членовете на съвета се публикуват на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

(8) Поименният състав на основния състав на Съвета се определя със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(9) Разширеният състав се състои от основния състав и от независими организации и експерти, които по решение на Съвета се канят за заседания за предоставяне на експертиза по темите, предвидени за обсъждане.

Чл. 6. От страна на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в заседанията на Съвета в зависимост от разглежданите теми участват съответните ръководители на административни звена в МИЕТ и/или ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към него.

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 7. Секретарят, определен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма:

1. организира дейността на Съвета;

2. свиква и ръководи сесиите на Съвета;

3. предоставя становищата и препоръките на Съвета на министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

4. уведомява членовете на Съвета за приетите от министъра на икономиката, енергетиката и туризма предложения и препоръки на Съвета или за мотивите за неприемането им;

Чл. 8. Секретарят от страна на гражданската квота обобщава предложените за обсъждане от членовете на Съвета теми и въпроси и ги предлага на секретаря, определен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма за включване в дневния ред на сесиите не по-късно от 3 дни преди насрочената дата за провеждане на сесията.

Чл. 9. (1) Работата на Обществения съвет се подпомага от технически секретар от администрацията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, който:

1. организира и изготвя протоколите от проведените сесии на Съвета;

2. организира съхраняването на деловодния архив;

3. уведомява по електронен път членовете на Съвета за датата, мястото и дневния ред на заседанията и изпраща материалите по дневния ред не по-късно от 2 дни преди датата на сесията на Съвета;

Чл. 10. В случай на невъзможност на член да участва в сесия на Съвета, в нея взема участие номинираният негов заместник.

Чл. 11. Заседанията на Обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от поканените членове. Неприсъстващите членове могат да изпращат писмени становища по въпросите от дневния ред;

Чл.12. Заседанията на Обществения съвет се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 13. (1) Съветът приема становища или препоръки до министъра на икономиката, енергетиката и туризма с консенсус от присъстващите членове.

(2) Всеки член на основния състав на Съвета има право на един глас.

(3) Становищата и препоръките на Съвета се включват в протокол, който се съставя от техническия секретар и се съгласува от двамата секретари. Към него се прилагат и писмени становища, когато има такива;

(4) Протокол от проведеното заседание заедно с писмените становища се изпраща в срок до 5 дни след проведената сесия на членовете на Съвета;

(5) В тридневен срок от получаване на протокола участвалите в сесията могат да изпратят своите писмени бележки за техническа редакция на протокола;

Чл. 15. На официалната интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се публикуват:

1. постъпилите предложения от членовете на Обществения съвет;

  1. становищата и препоръките по Чл. 3, т. 4;
  2. мотивите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в случай на неприемане на становищата и препоръките по т. 2.
  3. други документи и материали за дейността на Съвета, освен при наличие на защитена със закон информация.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилата се приемат на основание Чл. 7а от Закона за енергетиката.