Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 573 от 27.08.2021 г. за проучване на минни отпадъци в площ "Жаклин", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 573 от  27.08.2021 г. 

за проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства в площ "Жаклин", разположена в землището на   гр. Маджарово, община Маджарово, област Хасково. 

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.), и протоколно решение по точка № 30 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 12 август 2021 г. 

РАЗРЕШАВАМ: 

На "НИПРОРУДА"” АД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 121664315, със седалище и адрес на управление – гр. София 1309, бул. "Александър Стамболийски" № 205, да извърши за своя сметкапроучване на минни отпадъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства в площ "Жаклин", разположена в землището на гр. Маджарово, община Маджарово, област Хасково, при следните условия: 

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.3 (нула цяло и три) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката. 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Жаклин"

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4609206

405716

2

4609206

405766

3

4609185

405855

4

4609015

405964

5

4608933

406233

6

4608882

406293

7

4608832

406293

8

4608834

406073

9

4608594

406071

10

4608226

405789

11

4608227

405699

12

4608476

405750

13

4608576

405781

14

4608716

405792

15

4608846

405743

16

4608947

405684

17

4609137

405655

отпечатай тази страница