Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 565 от 19.07.2021 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 565 от 19.07.2021 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Припека", разположена на територията на община Димитровград, област Хасково

На основание чл. 49, ал. 2, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1, от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.),    § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020г.) и протоколно решение по т. 32 от Протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 14 април 2021 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Каолин" ЕАД, гр. Сеново, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 827182866, със седалище и адрес на управление – ул. "Дъбрава" № 8, гр. Сеново 7038, община Ветово, област Русе да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Припека", разположена на територията на община Димитровград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.44 кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Припека"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4597886,6

9423211,7

2

4597886,6

9423561,2

3

4597160,0

9423561,2

4

4597160,0

9422628,0

5

4597364,0

9422628,0

6

4597749,8

9423386,3

отпечатай тази страница