Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 544 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кладенчето", област София

РАЗРЕШЕНИЕ № 544 от 11.02.2020 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кладенчето", разположена на територията на общините Елин Пелин, Горна Малина и Мирково, област София

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 37 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12. 2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "СЕРДИКА КВАРЦ" ООД, гр. София, с ЕИК 203355179, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район р-н Възраждане, ул. „Царибродска“ № 160, ет. 6, ап. 18, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ "Кладенчето", разположена на територията на общините Елин Пелин, Горна Малина и Мирково, област София, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 7.30 (седем цяло и тридесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Кладенчето"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4597725.6

8529467.9

2

4597713.7

8531518.5

3

4597169.2

8531450.0

4

4597069.5

8531706.2

5

4597032.3

8531911.5

6

4596927.3

8532172.2

7

4596847.2

8532361.1

8

4596582.7

8532612.9

9

4596382.0

8532828.6

10

4596315.3

8532890.8

11

4596252.7

8533041.3

12

4596149.2

8533153.5

13

4596095.0

8533265.0

14

4595918.6

8533453.7

15

4595829.0

8533449.8

16

4595625.7

8533720.8

17

4594996.8

8534754.8

18

4595620.2

8543122.0

19

4598309.4

8548497.8

20

4599032.1

8548403.5

21

4599686.4

8549602.9

22

4599714.6

8551732.7

23

4599070.1

8551974.0

24

4598996.0

8552944.9

25

4598816.2

8553326.4

26

4598869.9

8549714.4

27

4595553.2

8543201.8

28

4594885.1

8534747.4

29

4595551.6

8533662.3

30

4595710.3

8533450.6

31

4596734.5

8530870.2

32

4596703.6

8530318.1

отпечатай тази страница