Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 541 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Искър", област Плевен

РАЗРЕШЕНИЕ № 541 от  11.02.2020 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Искър", разположена в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, и протоколно решение по точка № 36 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "АКВА-СТИЛ 5" ЕООД, гр. Плевен - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202202942, със седалище и адрес на управление – гр. Плевен 5800, ул. "Стара планина" № 5, ет. 1, ап. 1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ „Искър”, разположена в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 2.9 (две цяло и девет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Искър"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4727260

8582220

2

4728230

8584610

3

4727590

8584870

4

4727340

8584290

5

4726390

8584350

6

4726070

8583580

7

4726630

8583360

8

4726350

8583030

9

4726770

8582550

10

4726900

8582330

отпечатай тази страница