Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 536 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Росен", област Перник

РАЗРЕШЕНИЕ № 536 от 11.02.2020 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Росен", разположена в землищата на с. Стефаново, с. Друган и с. Кондофрей, община Радомир, област Перник.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, и протоколно решение по точка № 34 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "ТЕРРА ВИЖЪН" ООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 131364412, със седалище и адрес на управление – гр. София 1309, район Илинден, ж.к. Илинден, бл. 137, вх. Б, ет. 7, ап. 22, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Росен", разположена в землищата на с. Стефаново, с. Друган и с. Кондофрей, община Радомир, област Перник, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 1.5 (едно цяло и пет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Росен"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4578022

8474875

2

4577756

8475344

3

4577884

8475918

4

4577225

8476164

5

4577080

8475884

6

4577446

8475731

7

4577080

8475125

8

4576604

8474647

9

4577178

8474147

отпечатай тази страница