Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 524 от 13.12.2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", област Стара Загора и област Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ № 524 от 13.12.2019 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Свети Никола", разположена на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови, област Стара Загора и община Брезово, област Пловдив

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 24 от Протокол № 40  от заседанието на Министерския съвет на 02.10.2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД, ЕИК 122003576, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – България, област София, община Челопеч, с. Челопеч 2087, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Свети Никола", разположена на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови, област Стара Загора и община Брезово, област Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 155.75 (сто и петдесет и пет цяло и седемдесет и пет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Свети Никола"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4651016

9397247

2

4651016

9398293

3

4649678

9398297

4

4649683

9399004

5

4651016

9399000

6

4651080

9410341

7

4642943

9410390

8

4642343

9403250

9

4637355

9403240

10

4638440

9410425

11

4636129

9410449

12

4636093

9397370

13

4638035

9397356

14

4638035

9399056

15

4640093

9398340

16

4640093

9397340

Изключена площ

17

4641121

9400328

18

4640880

9402127

19

4639900

9402530

20

4639980

9400733

отпечатай тази страница