Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 453 от 15.04.2016 г. за проучване на минни отпадъци в площ "Баритна мина Стара Загора", област Стара Загора

РАЗРЕШЕНИЕ № 453 от 15 април 2016 г.

за проучване на минни отпадъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства в площ "Баритна мина Стара Загора", разположена в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 23 от Протокол №13 от заседанието на Министерския съвет на 30 март 2016 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ЛАЦИО КОСТРУЦИОНЕ" ЕООД, гр. София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200171932, със седалище и адрес на управление – гр. София-1504, р-н Оборище, ул. "Тракия" №15, да извърши за своя сметка проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства в площ "Баритна мина Стара Загора", разположена в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.07 (нула цяло и седем стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Баритна мина Стара Загора"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4635536.52

9436908.74

2

4635442.29

9437075.37

3

4635347.23

9437076.19

4

4635291.83

9437106.79

5

4635199.94

9436846.83

6

4635355.49

9436782.41

отпечатай тази страница