Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 436 от 15.01.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Елхово", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 436 от 15.01.2016 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Елхово", разположена в землищата на селaта Голяма Чинка, Гривка, Лещарка, Малка Чинка, Рибино, Самовила, Токачка, Тополка, община Крумовград и селата Гривяк, Делвино, Светлен, Метличка, Пловка, Самокитка, Секирка, Чавка, Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 21 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 28.10.2015 г.  

РАЗРЕШАВАМ:

На "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, гр. Крумовград, общ. Крумовград, област Кърджали титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 122054432, със седалище и адрес на управление – гр. Крумовград, п. код 6900, общ. Крумовград, област Кърджали, ул. "Христо Ботев" №1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Елхово", разположена в землищата на селaта Голяма Чинка, Гривка, Лещарка, Малка Чинка, Рибино, Самовила, Токачка, Тополка, община Крумовград и селата Гривяк, Делвино, Светлен, Метличка, Пловка, Самокитка, Секирка, Чавка, Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 30.0 (тридесет цяло) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Елхово"

Координатна система 1970 г. 

No

X [m]

Y [m]

1

4521075

9416734

2

4521087

9420000

3

4518300

9420000

4

4518300

9423000

5

4519538

9423000

6

4519669

9428552

7

4518738

9428021

8

4517747

9427807

9

4516285

9417086

10

4517257

9416777

отпечатай тази страница