Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 433 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Благун", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 433 от 28.12 2015 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Благун", разположена на територията на община Крумовград, област Кърджали

На основание чл.53, ал.4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т.3, чл. 5, т.1 на Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т.20 от Протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет на 2 септември 2015 г.,

 РАЗРЕШАВАМ:

На "Благун" ЕООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202573488, със седалище и адрес на управление – гр. София 1404, р-н Триадица, бул. "България", ж.к. БОКАР № 19А да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Благун", разположена в землищата на селата Аврен, Благун, Голям Девисил, Голямо Каменяне, Девисилица, Девисилово, Малък Девисил, Синигер, Черничево, Стражец, община Крумовград, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 63.8 (шестдесет и три цяло и осем десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване, сключен с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Благун"

Координатна система 1970 г. 

No

X [m]

Y [m]

1

4510000

9434750

2

4517270

9437823

3

4517148

9438698

4

4517660

9439440

5

4518100

9441580

6

4516450

9441600

7

4515140

9439600

8

4512660

9438680

9

4512160

9441520

10

4514340

9441600

11

4513880

9444000

12

4511500

9445880

13

4512200

9446680

14

4514440

9446440

15

4517360

9446860

16

4519620

9448000

17

4517680

9453320

18

4515760

9453320

19

4518520

9448600

20

4516780

9447840

21

4515000

9447840

22

4513600

9449350

23

4512100

9447000

24

4511250

9446000

25

4511100

9444000

26

4510600

9444000

27

4510600

9440850

28

4507800

9439900

29

4510000

9437000

30

4510200

9435850

отпечатай тази страница