Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 432 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Бревене", област Софийска

РАЗРЕШЕНИЕ № 432 от 28.12.2015 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Бревене", разположена в землищата на град Златица, село Карлиево и село Църквище, община Златица, село Челопеч, община Челопеч, село Мирково, община Мирково и село Чавдар, община Чавдар, област Софийска.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 29 от Протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 09.09.2015 г.,

 РАЗРЕШАВАМ:

На "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД, с. Челопеч, област Софийска, ЕИК 122003576, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – с. Челопеч 2087, община Челопеч, област София  да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Бревене", разположена в землищата на град Златица, село Карлиево и село Църквище, община Златица, село Челопеч, община Челопеч, село Мирково, община Мирково и село Чавдар, община Чавдар, област Софийска, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 36.80 (тридесет и шест цяло и осем десети) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Джавен вестник" 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ “Бревене”

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4607863

8556065

2

4607863

8564887

3

4606947

8564887

4

4601968

8561740

5

4601968

8556065

изключена площ

6

4605097

8557603

7

4605111

8559656

8

4606203

8560359

9

4606196

8561577

10

4605553

8561555

11

4605080

8561183

12

4604617

8560646

13

4604557

8560681

14

4604469

8560590

15

4603794

8560534

16

4603106

8559238

17

4602826

8557939

18

4603054

8557655

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница