Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 428 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дълбоката река", област Кърджали и област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 428 от 28.12.2015 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дълбоката река", разположена в землищата на село Падало, община Крумовград, област Кърджали и село Белополци, село Бубино и село Попско, община Ивайловград, област Хасково.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 31 от Протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 09 септември 2015 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, гр. Крумовград, общ. Крумовград, област Кърджали титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 122054432, със седалище и адрес на управление – гр. Крумовград, п. код 6900, общ. Крумовград, област Кърджали, ул. "Христо Ботев" №1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дълбоката река", разположена в землищата на село Падало, община Крумовград, област Кърджали и село Белополци, село Бубино и село Попско, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 11.0 (единадесет цяло) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Дълбоката река"

Координатна система 1970 г. 

No

X [m]

Y [m]

1

4536655

9445153

2

4536590

9447981

3

4537103

9449289

4

4536179

9450700

5

4534379

9449600

6

4534289

9448424

7

4533238

9447734

8

4533242

9447139

9

4534324

9446986

отпечатай тази страница