Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 426 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дивна", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 426 от 28.12.2015 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дивна", разположена в землищата на села Горна кула и Стари чал, община Крумовград и села Гургулица, Лале, Нановица, Неофит Бозвелиево, Постник, Татул и Чайка, община Момчилград, област Кърджали

 На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 30 от Протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 09.09.2015 г.,

 РАЗРЕШАВАМ:

На "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД" ЕАД, гр. Крумовград, общ. Крумовград, област Кърджали, ЕИК 122054432, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – гр. Крумовград, п. код 6900, общ. Крумовград, област Кърджали, ул. "Христо Ботев" №1 да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дивна", разположена в землищата на села Горна кула и Стари чал, община Крумовград и села Гургулица, Лале, Нановица, Неофит Бозвелиево, Постник, Татул и Чайка, община Момчилград, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 29.50 (двадесет и девет цяло и пет десети) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ “Дивна” 

Координатна система 1970 г. 

X [m]

Y [m]

1

4 540 447

9 426 252

2

4 540 406

9 429 235

3

4 538 686

9 429 948

4

4 538 676

9 431 015

5

4 535 548

9 432 315

6

4 535 044

9 430 477

7

4 530 620

9 430 167

8

4 530 566

9 426 598

9

4 534 456

9 428 380

Изключена площ “Дива”

10

4 538 571

9 428 868

11

4 538 571

9 430 458

12

4 537 152

9 430 458

13

4 537 152

9 428 868

 

 

отпечатай тази страница