Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 422 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Черешката", област Смолян

РАЗРЕШЕНИЕ № 422 от  28.12.2015 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Черешката", разположена в землищата на с. Бориково и с. Киселчово, община Смолян, област Смолян.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства, § 63 от ПЗР към ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн.,ДВ, бр. 14 от 2015 г.)  и протоколно решение по точка № 17 от Протокол № 40 от заседанието на Министерския съвет на 07 октомври 2015  г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "ВЪРБА-БАТАНЦИ" АД, гр. Златоград - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 201724147, със седалище и адрес на управление – гр. Златоград, п. код 4980, ул. "Стефан Стамболов" № 2, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Черешката", разположена в землищата на с. Бориково и с. Киселчово, община Смолян, област Смолян, при следните условия: 

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 8.959 (осем цяло и деветстотин петдесет и девет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката. 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Черешката"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4471157

8605500

2

4474207

8605500

3

4474207

8602825

4

4471157

8602300

Изключена площ

5

4473650

8603075

6

4473600

8603395

7

4473390

8603305

8

4473530

8603040

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница