Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 414 от 08.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Петрово", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 414 от 08.12.2015 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Петрово", разположена в землищата на села Петрово, Голешево, Бельово, Калиманци, Лехово и Яново, община Сандански, област Благоевград.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 29  от Протокол № 36  от заседанието на Министерския съвет на 09.09.2015 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ИНТЕРПРОМ" ЕООД, гр. София, с ЕИК 121115366, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – гр. София, община Столична, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 812, вх. Д, ап. 99, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Петрово", разположена в землищата на села Петрово, Голешево, Бельово, Калиманци, Лехово и Яново, община Сандански, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 35.12 (тридесет и пет цяло и дванадесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Петрово"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4466917.67

8514356.78

2

4466230.33

8517226.24

3

4464666.57

8519389.90

4

4461392.96

8519377.29

5

4461251.91

8517925.05

6

4460719.88

8516093.11

7

4460942.98

8515998.93

8

4460810.21

8515343.92

9

4460498.41

8515330.51

10

4459835.39

8513047.51

11

4460858.73

8511864.30

 

 

отпечатай тази страница