Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 410 от 28.09.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Трите баби", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ №  410 от 28.09.2015 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Трите баби", разположена в землищата на села Боголин, Вълкосел, Жижево, Кочан, Крибул, Сатовча, Слащен, Туховища и Фъргово, община Сатовча и село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 22  от Протокол № 29  от заседанието на Министерския съвет на 22 юли 2015 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД” ЕАД, гр. Крумовград, общ. Крумовград, област Кърджали, ЕИК 122054432, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – гр. Крумовград, п. код 6900, общ. Крумовград, област Кърджали, ул. "Христо Ботев" №1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Трите баби", разположена землищата на села Боголин, Вълкосел, Жижево, Кочан, Крибул, Сатовча, Слащен, Туховища и Фъргово, община Сатовча и село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 93.10 (деветдесет и три цяло и една десета) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Трите баби"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1.

4479997

8552100

2.

4480013

8559193

3.

4469999

8559196

4.

4469992

8557000

5.

4468465

8556994

6.

4468454

8552991

7.

4471000

8552996

8.

4471002

8549994

9.

4478997

8549998

10.

4478997

8552100

 

 

 

отпечатай тази страница