Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Бюджет 2023 г.

Пороектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 и 2026 г. в програмен формат на Министерство на енергетиката

Бюджет на Министерство на енергетиката за 2023 г. утврърден със ЗДБРБ за 2023 г.

Бюджет в програмен формат за 2023 г.

Показатели по бюджетни програми по бюджета на МЕ за 2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.01.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.01.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.01.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-31.01.2023 г.

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-31.01.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 28.02.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 28.02.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 28.02.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-28.02.2023 г.

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-28.02.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-31.03.2023 г.

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на бюджета на МЕ към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.03.2023 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 г. на МЕ към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.04.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.04.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.04.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.04.2023 г.

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките запредотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01-30.04.2023 г. 

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.05.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.05.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.05.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.05.2023 г. 

Обяснителна записка към отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.05.2023 г. 

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на МЕ за 2022 г.

Баланс на МЕ към 31.12.2023 г.

Отчет за приходите и разходите на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2021 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.06.2023 г.

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на бюджета на МЕ към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.06.2023 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 г. на МЕ към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.07.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.07.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.07.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.07.2023 г.

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.07.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.08.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.08.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.08.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.08.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.08.2023 г. 

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.08.2023 г. 

 Отчет за изпълнението на бюджета в програмен формат за полугодието на 2023 г. на Министерство на енергетиката

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.09.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.09.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.09.2023 г. 

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.09.2023 г. 

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.10.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.10.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.10.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.10.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.10.2023 г.

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.10.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.11.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.11.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.11.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.11.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.30.11.2023 г. 

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.30.11.2023 г. 

Отчет за касовото изпълнение (в1) на бюджета на МЕ към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (в1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (в1) на други международни прогроми (ДМП) на МЕ към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение (в1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.12.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.12.2023 г. 

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.12.2023 г. 

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерство на енергетиката към 31.12.2023 г.

отпечатай тази страница