Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Бюджет 2022 г.

Бюджет на Министерство на енергетиката за 2022 година

Показатели по бюджетните програми по бюджета на МЕ за 2022 г.

Бюджет в програмен формат на МЕ за 2022 г.

Проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат на Министерство на енергетиката

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.01.2022г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.01.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.01.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.01.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01 - 31.01.2022 г.

Обяснителна записка към отчета за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01 - 31.01.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 28.02.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 28.02.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 28.02.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 28.02.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-28.02.2022 г.

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-28.02.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.03.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-31.03.2022 г.

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на бюджета на МЕ към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.03.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.03.2022 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2022 г. на МЕ към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.04.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.04.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.04.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.04.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.04.2022 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.04.2022 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение  (B1) на бюджета на МЕ към 31.05.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение  (B1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.05.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение  (B1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.05.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение  (B1) на сметки за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.05.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-01.-31.05.2022 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-01.-31.05.2022 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметки за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.06.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.06.2022 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.06.2022 г. на МЕ

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на МЕ за 2021 г.

Баланс на МЕ към 31.12.2021 г.

Отчет за приходите и разходите на МЕ към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2021 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на бюджета на МЕ към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на сметки за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.06.2022 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2022 г. на МЕ към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.07.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.07.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.07.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметки за средсва от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.07.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и продкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.07.2022 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и продкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.07.2022 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.08.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.08.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.08.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметки за средсва от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.08.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и продкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.08.2022 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и продкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.08.2022 г. на МЕ

Отчет за изпълнението на програмните бюджети на Министерство на енергетиката за първото полугодие на 2022 година

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметки за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.09.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.09.2022 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.09.2022 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В3) на бюджета на МЕ към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2022 г. 

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на сметки за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.09.2022 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2022 г. на МЕ към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на бюджета на МЕ към 31.10.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.10.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.10.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на сметки за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.10.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпротраняването на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.10.2022 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпротраняването на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.10.2022 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.11.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.11.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.11.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметки за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.11.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.11.2022 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.11.2022 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметки за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.12.2022 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.12.2022 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В3) на бюджета на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на сметки да средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.12.2022 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2022 г. на МЕ към 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерство на енергетиката за 2022 г.

отпечатай тази страница