Закон за защита при бедствия

Законът урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия