Закон за подземните богатства

Този закон урежда условията и реда за: 1. търсене, проучване и добив на подземните богатства на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море; 2. опазване на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при проучването, добива и първичната им преработка; 3. управление на минните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства