Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Закон за концесиите

С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии