Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Списък на категориите класифицирана информация, съставляваща служебна тайна за МЕ и търговските дружества в енергетиката

На основание чл. 21, ал.1 и ал. 5 от ППЗЗКИ Министерство на енергетиката има ангажимент да обяви публично Списък на категориите класифицирана информация, съставляваща служебна тайна за МЕ и търговските дружества в енергетиката . Същият е приложение към Заповед № Е-РД-16-440/14.06.2021 г. на министъра на енергетиката.