Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"

С наредбата се определят редът за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричан по-нататък "фонда", и размерът на дължимите вноски в него от лица, които експлоатират ядрени съоръжения