Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Наредба за Националния геоложки фонд

С наредбата се уреждат функциите, задачите и устройството на Националния геоложки фонд към Министерство на енергетиката; начинът, условията и редът за събиране, съхраняване и ползване на информацията и документацията в Националния геоложки фонд