Наредба за Националния геоложки фонд

С наредбата се уреждат функциите, задачите и устройството на Националния геоложки фонд към МИЕТ; начинът, условията и редът за събиране, съхраняване и ползване на информацията и документацията в Националния геоложки фонд