Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Методика за изчисляване намалението на емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и на течните горива от биомаса

Методиката се разработва на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници, (ЗЕВИ, ДВ бр.35 от 3 май 2011 г.) и във връзка със Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр. 42 от 3 юни 2011)