Директива 2010/31/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите, от 19 май 2010 г.

Директива относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия)