Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Природни ресурси, концесии и контрол

Директор: Станислав Станков
E-mail: s.stankov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 197
Факс: 02 987 4985
Адрес: София, ул. "Триадица" №8
Работно време: 9:00 - 17:30

В състава на дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол" влизат:

  • отдел "Концесии и разрешения";
  • отдел "Контрол";
  • отдел "Национална геоложка служба".

Дирекцията изпълнява следните функции:

1. участва в разработването и провеждането на държавната политика и стратегия по управление на подземните богатства и развитие на минната индустрия;

2. координира и провежда обществени поръчки за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на инвестиционни и на други проекти за геоложко и геоеколожко изучаване на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

3. подпомага министъра при управлението на Националния геоложки фонд, Националното скалнофондово хранилище и на специализираните информационни системи за данните от геоложките изследвания, търсенето, проучването и добива на подземни богатства;

4. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карти, регистри и на информационна система въз основа на тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:

а) разрешенията за търсене и проучване и за проучване;

б) откритията и находищата на подземни богатства;

в) предоставените концесии за добив на подземни богатства;

5. поддържа публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци;

6. организира и подготвя издаването на удостоверения за регистрирани открития на находища;

7. организира съставянето и воденето на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове подземни богатства по Закона за подземните богатства;

8. организира създаването на метаданни за масивите от пространствени данни и услугите за тях в областта на геологията, въглеводородите като енергийни източници и за минералните ресурси;

9. извършва предвидените в Закона за подземните богатства (ЗПБ) действия, включително, като организира и провежда конкурси и търгове, води преговори и подготвя документи за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, т. 4 - 7 ЗПБ след одобрение от Министерския съвет, и подготвя проекти на договори;

10. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложенията пред Министерския съвет за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 ЗПБ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на нефт и природен газ на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море и подготвя проекти на договори;

11. създава необходимата организация и прави предложения пред Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2 ЗПБ;

12. създава организация и участва при подготовката и провеждането на конкурси и търгове и воденето на преговори за сключване на концесионни договори;

13. подготвя необходимите документи за предоставяне на права за управление на минни отпадъци по реда на ЗПБ;

14. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации и подготвя издаването на разрешенията след одобряването им от Министерския съвет;

15. организира създаването и воденето на специализирани карти и регистри по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;

16. участва в изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади за изпълнението на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;

17. подпомага министъра при осъществяване на неговите правомощия за опазването на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези дейности;

18. осъществява подготовката и контрола върху геоложките и геоеколожките изследвания, финансирани с държавни средства; разработване и координиране

19. подпомага министъра в качеството му на компетентен орган по управление на минните отпадъци съгласно глава осма от Закона за подземните богатства;

20. организира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове в областта на подземните богатства и концесиите;

21. планира и следи аналитично приходите и разходите по:

а) концесионната дейност;

б) предоставените разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;

22. представлява страната и министерството в областта на геологията и опазването на земните недра пред Асоциацията на европейските геоложки служби (Euro Geo Surveys), както и пред други сродни структури в Европа и в света;

23. участва в работата на работна група № 14 "Енергетика", както и излъчва свои представители в работни групи към Европейската комисия в областта на устойчивото развитие на минералните ресурси (Raw Materials Supply Group, DG Enterprises и Supply DG Environment) и в работата на международни организации;

24. участва чрез свои представители в експертната група към Икономическата комисия на ООН за Европа по ревизиране и актуализиране на рамковата Класификация на запасите и ресурсите на подземни богатства;

25. участва в подготовката на програмите за геоложки изследвания в Антарктида, в района на Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски";

26. подпомага министъра в качеството му на заместник-председател в Съвета по енергийна сигурност и изпълнява функциите на оперативно звено към Секретариата към Съвета по енергийна сигурност;

27. подпомага министъра при осъществяването на дейностите, произтичащи от членството на Република България в Съвместната организация "Интерокеанметал".