Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Главен секретар: Калин Анастасов
E-mail: k.anastasov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 292
Адрес: София, ул. "Триадица" №8
Работно време: 9:00 - 17:30

Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на министерството.

Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:

  1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
  2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред министъра за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
  3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на министерството;
  4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;
  5. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;
  6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
  7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;
  8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
  9. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

Министърът може със заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.