Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 522 от 13.12.2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Възел", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 522 от 13.12.2019 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Възел", разположена на териториите на община Черноочене и община Кърджали, област Кърджали

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 25 от Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 24.07.2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "РИДЖ КОНСУЛТАНТС" ЕООД, гр. София, с ЕИК 202899740, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район р-н Оборище, ул. "Асен Златаров" № 8, ап. 2, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "Възел", разположена на териториите на община Черноочене и община Кърджали, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 26.50 (двадесет и шест цяло и петдесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Възел"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4556285

9410738

2

4556285

9414595

3

4555271

9416751

4

4553428

9416751

5

4552326

9413518

6

4550311

9413518

7

4550311

9410755

отпечатай тази страница