Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Проекти

Проект "Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства"

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския соци...

още