Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Наредба РД-16-869 от 02.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

С наредбата се определят правилата за: 1. изчисляване на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта; 2. нормализиране при отчитане на електрическата енергия, произведена от водноелектрически и вятърни централи; 3. отчитане на енергията от термопомпи; 4. определяне на енергийното съдържание на горивата в транспорта