Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Вътрешен одит

Директор: ...
E-mail: ...
Телефон: ...
Адрес: София, ул. "Триадица" №8
Работно време: 9:00 - 17:30

Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Дирекция "Вътрешен одит" извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в министерството, включително на разпоредителите със сметки за средства от ЕС, и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от същия закон, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, като:

- планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на дирекция "Вътрешен одит" и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;

- изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

- дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

- оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

- проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

- консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

- представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

- дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките съгласно план за действие, утвърден от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

- изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Директорът на дирекция "Вътрешен одит" дава становище относно съответствието на дадената информация в доклада и въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол в министерството за съответната година с констатациите от извършените одитни ангажименти.

Директорът на дирекция "Вътрешен одит" докладва директно на министъра.

Статут на дирекция "Вътрешен одит"