Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие

Директор: Николай Налбантов
E-mail: n.nalbantov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 167
Факс: 02 988 3216
Адрес: София, ул. "Триадица" №8
Работно време: 9:00 - 17:30

Дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие" има следните функции:

Подпомага министъра при разработването и провеждането на политиката за насърчаване на енергийната ефективност, използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива и осъществява контрол по изпълнението й.

Организира и координира дейността по разработване и актуализация на Национална стратегия по енергийна ефективност и на Национален план за енергийна ефективност на Република България.

Координира дейностите в областта на опазването на околната среда, свързани с енергетиката, икономиката и туризма.

Организира и участва в разработването и актуализирането на Национален план за развитие на ВЕИ и биогоривата в Република България.

Координира изготвянето на програми за повишаване ефективността на енергийното потребление и насърчаване използването на ВЕИ на национално, областно и отраслово равнище.

Участва в разработването и актуализирането на програмите за привеждане на дейностите в икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с изискванията и практиките в ЕС за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ВЕИ.

Организира и поддържа регистър на производителите и база данни за потенциала на ВЕИ в Република България и произведените и потребените количества биогорива и енергия от ВЕИ в страната.

Участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове в областта на енергийната ефективност, ВЕИ и биогоривата.

Предлага приоритетни мерки и участва съобразно своята компетентност при разработването на предложения за екологични проекти и проекти по енергийна ефективност и ВЕИ и в подготовката на необходимите документи за финансирането им от международни финансови институции, международни фондове и програми за помощ в енергетиката.

Съдейства за извършване анализ на постигнатите резултати при реализирането на проектите по енергийна ефективност, ВЕИ и околна среда, изпълнявани по линия на международни финансови институции, международни фондове и програми за помощ в енергетиката.

Осъществява взаимодействие с министерства, държавни и изпълнителни агенции, фондове и с други институции по отношение на дейностите по енергийна ефективност, използване на ВЕИ и опазване на околната среда в рамките на своята компетентност.

Разработва националните индикативни цели за насърчаване потреблението на енергия, произведена от ВЕИ и биогорива, и изготвя годишни доклади за постигане на целите.

Разработва анализи за необходимите минимални задължителни количества за производство на енергия от ВЕИ и биогорива и за производство на електрическа енергия по високоефективен комбиниран начин.

Координира и ръководи дейностите, свързани с ефекта на производството и потреблението на енергия върху изменението на климата и задълженията по международни екологични споразумения.

Участва в разработването на програми и мерки за внедряване на енергоспестяващи решения в индустрията, транспорта и домакинствата.

Подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.

Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.