"държавен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика", дирекция "Сигурност на електроснабдяването и управление при при кризисни ситуации"

Дирекция: Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси
Дати за подаване на документи: 28.07.2021 - 07.08.2021

Министерство на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № E-РД-16-532/28.07.2021 г. на министъра на енергетиката

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

 1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика“, дирекция „Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации“.
 2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по отношение на техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти; изпълнението на задължението за набиране и съхраняване на резервите от горива, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия; обработва постъпилите от енергийните предприятия предложения за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и определяне на количествата електрическа енергия от комбинирано производство; участва в работата по получаване на право на дерогация по чл. 10в от Директива (ЕС)2018/410 за изменение на Директива 2003/87/ЕО за периода от 2021 до 2030 г.;

 1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

- минимална образователно-квалификационна степен: магистър;

- професионален опит: 5 години или II младши ранг.

 1. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 2. Допълнителни умения и квалификации съгласно длъжностната характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- област на висше образование: Технически науки с професионално направление „Енергетика“;

-  владеенето / ползването на чужд език.

 1. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
 2. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1900 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- интервю.

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);

- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

 1. Място и срок за подаване на документите:

документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, в срок от 10 дни от публикуването на обявлението (датата на публикуване се брои в посочения срок), телефон за контакти: 02/9263219.

Документите може да се подават и по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 1. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерство на енергетиката – www.me.government.bg. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.
отпечатай тази страница