Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Управление на минните отпадъци

В края на 2010 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ЗИД на ЗПБ), (обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г. последни изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 25.12.2010 г.).

В изпълнение на § 107, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗПБ, операторите на съоръжения за минни отпадъци по действащи към момента на влизането в сила на този закон разрешения за търсене и проучване или за проучване или концесии за добив, както и всички физически или юридически лица, в чието държане се намират съоръжения за минни отпадъци, и от чиято дейност се образуват минни отпадъци, представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в срок до една година от влизането в сила на този закон (т.е. до 24.12.2011 г.) искане за утвърждаване на план за управление на минните отпадъци или издаване на разрешително за управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "А".

За целта е изготвено писмо с изх. № Е-91-00-177 от  09.09.2011 г. с подробни указания до всеки титуляр  на разрешение или концесионер или друго лице, от чиято дейност се формират минни отпадъци, както и всяко физическо и юридическо лице, в чието държане се намират съоръжения за минни отпадъци.

В изпълнение на чл. 22 ж от ЗПБ, министърът на икономиката, енергетиката и туризма поддържа публичен регистър на операторите на съоръжения за минни отпадъци и на издадените разрешителни по чл. 22 е, ал. 4 от ЗПБ.

С цел изготвяне и поддържане на регистъра всеки титуляр на разрешение или концесионер или друго лице, от чиято дейност се формират минни отпадъци, както и всяко физическо и юридическо лице, в чието държане се намират съоръжения за минни отпадъци, заедно с плана за управление на минни отпадъци, следва да изготви и представи в МИЕТ още:

  • Попълнена форма – образец за регистриране в публичния регистър на операторите на съоръжения за минни отпадъци и издадените разрешителни, съгласно чл. 22 ж, ал. 8 от ЗПБ;
  • Декларация по чл. 22 е, ал. 1, т. 9 от ЗПБ относно данните, които според оператора представляват търговска тайна и не трябва да са част от публичния регистър по чл. 22 ж, ал. 8 от ЗПБ.

При изготвянето на план за управление на минните отпадъци, освен изискванията на Закона за подземните богатства и Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, следва да се спазват и изискванията на следните решения на Европейската комисия, които се прилагат директно от държавите – членки на Европейския съюз:

  • Решение от 20.04.2009 г. "Относно определянето на критериите за класификация на съоръженията за минни отпадъци в съответствие с приложение ІІІ към Директива 2006/21/ЕО" (2009/337/ЕО);
  • Решение от 30.04.2009 г. "За допълване на определението за инертни отпадъци във връзка с прилагането на чл.22, параграф 1, буква "е" от Директива 2006/21/ЕО" (2009/359/ЕО);
  • Решение от 30.04.2009 г. "За допълване на техническите изисквания за характеризиране на отпадъците, формулирани в Директива 2006/21/ЕО" (2009/360/ЕО);
  • Решение от 20.04.2009 г. "Относно техническите насоки за установяването на финансовата гаранция в съответствие с Директива 2006/21/ЕО" (2009/335/ЕО).

В изпълнение на Глава 8 от ЗПБ, всеки титуляр на разрешение или концесионер или друго лице, от чиято дейност се формират минни отпадъци, следва да представи план за управление на минни отпадъци в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

отпечатай тази страница