Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Управление на минните отпадъци

Разрешително № 1/05.06.2014г.

 За управление на минни отпадъци в съоръжение от категория "А” – хвостохранилище "Бенковски 2”

 Основание за издаване на разрешителното:

 1. Закон за подземните богатства
 2. Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци
 3. Заявление от "Елаците-Мед” АД в Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) за издаване на разрешително за управление на минни отпадъци, получени от преработката на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище "Елаците” – Софийска област, по чл.22е, ал.4 на ЗПБ (вх.№ в МИЕТ: Е-91-00-177 от 15.12.2011г.) и приложените към него документи, удостоверяващи самоличността на кандидата, одобрен от МИЕ План за управление на минни отпадъци (ПУМО), наличие на права за предоставена концесия за добив на подземни богатства и др. приложени към заявлението документи,

РАЗРЕШАВАМ

 1. На "Елаците-Мед” АД, 2086, с. Мирково, община Мирково, Софийска област, ЕИК 122016037 , оператор на съоръжение за минни отпадъци от категория "А” – хвостохранилище "Бенковски 2”, разположено в землищата на селата Чавдар, Бенковски, Петрич и Мирково, към общини Мирково, Чавдар и Златица, на 63 км от София, и концесионер, съгласно сключен договор за концесия от 15.11.1999г., изменен и допълнен с допълнително споразумение №1 от 27.04.2004г., допълнително споразумение №2 от 02.10.2006г., допълнително споразумение №3 от 05.06.2007г., допълнително споразумение №4  от 26.03.2009г., допълнително споразумение №5 от 24.08.2010г. и допълнително споразумение №6 от 05.03.2013г., за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от ЗПБ – медно-порфирни златосъдържащи руди от находище "Елаците” – Софийска област

- с начален срок на концесията – 13 август 1999 година

- и краен срок  на концесията - 13 август 2031 година

 да управлява минни отпадъци в хвостохранилище "Бенковски 2”, Софийска област, съоръжение за минни отпадъци категория „А” при посочените в т. 9 условия и мерки за управление на минните отпадъци.

 2. Кратко описание на минните отпадъци и съоръжението, обект на ПУМО: Съоръжението за минни отпадъци (СМО) е проектирано от "Геопроект” ЕООД.  Дейността, пораждаща минните отпадъци е преработка на медно-порфирните златосъдържащи руди от находище "Елаците” в Обогатителен комплекс "Елаците”, с.Мирково.  Хвостохранилище "Бенковски 2” е съоръжение за депониране на флотационния отпадък, което е разделено на два участъка – "Ай дере” и "Сулуджа дере”. Технологично двата участъка може да работят независимо един от друг, депонирането на отпадъка се осъществява на етапи в тях, като се редуват съгласно годишен инженерен проект. На практика хвостохранилището е съставено от две отделни такива, което е резерв в полза на сигурността при експлоатация на самото хидротехническо съоръжение. Хвостохранилище "Бенковски 2” се характеризира  със следните технически данни:

 • Проектна площ - 3 965 дка, площ в експлоатация към 01.12.2013г. – 3 078 дка, площ, предвидена за въвеждане в експлоатация до закриване на СМО – 887дка.
 • Проектен капацитет на СМО – 202 970 393м3 (278 060 784 тона) , депонирани към 01.12.2013г. – 125 045 656м3 (172 572 798 тона), подлежащи на депониране до закриването на СМО – 77 924 737м3 (105 487 986 тона), съгласно анекса към концесионния договор (срок).
 • Описание на минния отпадък.  В хвостохранилище "Бенковски 2” се депонира флотационен отпадък от обогатителната фабрика, преработваща рудата от медно-порфирното находище "Елаците”. Рудната минерализация е представена от няколко последователно формирани минерални асоциации: кварц-магнетитова, кварц-магнетит-борнит-алкопиритова, кварц-пирит-халкопиритова, кварц-молибденитова, кварц-пиритова, кварц-галенит-сфалеритова и кварц- карбонат-зеолитова. Главен промишлен елемент в находището е медта, а второстепенни са златото и молибденът, като молибденитов концентрат се добива само в отделни периоди от експлоатацията. Флотационният отпадък формира 98.5% (12 393 523 тона/год) от преработваната във фабриката руда – 12 584 000 тона по годишен проект за 2014 г. Отпадъкът постъпва в хидротранспортната система под формата на пулп с количество - 1,25 m³/s, като съотношението твърда фаза спрямо вода е 1:3. Относителното тегло на пулпа е 1,17 t/m³, а средния диаметър 0,09 mm.
 • Хидротранспортна система.  Състои се от магистрални и намивни хвостопроводи.   Магистралните хвостопроводи са: безнапорен стомано-бетонов улеен хвостопровод с дължина е 1 850 m,  започващ от разпределителна шахта в ОК "Елаците” и магистрален напорен тръбопровод, който е съставен от две нитки. Намивните хвостопроводи са три, по разделителната дига и по работните корони на секциите "Ай дере” и "Сулуджа дере”. По разделителната дига е с дължина 877 m. Хвостопроводът е с постоянен наклон от 0,5 % и завършва на мястото, където се събират двете секции "Ай дере” и "Сулуджа дере”. От него, с помощта на хидроциклони, се надгражда във височина разделителната дига между двете секции на хвостохранилището. Същевременно хвостопровода захранва "Ай дере” или "Сулуджа дере” в зависимост от това, къде се депонира отпадъка. Дължината на тръбопровода „Ай дере” е 1 080 m. Тръбопровод  "Сулуджа дере” е с дължина 1 450 m.
 • Намивни стени  в секциите "Ай дере” и  "Сулуджа дере”.   Намивните стени в двата участъка се надграждат с хидроциклониран хвостов пясък, с който се оформя и опорната призма.  Хидроциклоните са разположени през 8м по временна работна корона на всяка от секциите. Към 01.12.2013г. характерните коти на стените са както следва: "Ай дере” – кота корона 685.00 м, кота плаж 682.50м и кота водно ниво в утаителното езеро 681.45м; "Сулуджа дере” -  кота корона 685.00 м, кота плаж 680.00м и кота водно ниво в утаителното езеро 678.50м.
 • Технология на депониране на флотационния отпадък и надграждане на съоръжението.     Технологията е надграждане с водене на намивните работи и е в съответствие с термина от най-добрите налични техники „надолу по течението”. При депонирането, чрез хидроциклониране, хвостовия пулп се разделя на: пясъци, от които се изгражда опорната призма на хвостовата стена и на остатъчен слив, насочван за утаяване в чашата на езерото. Сепарирането на хвоста се осъществява от хидроциклони с диаметър 500 mm, които чрез завихряне на постъпващия в тях пулп се отделят пясъчни фракции с dср. = 0,18  mm върху въздушния откос на хвостовата стена и по този начин тя нараства изпреварващо във височина от плажа с 5 m. Фините частици /dср.=0,04/ от разделянето в хидроциклоните, заедно с над 85% от транспортиращата хвоста вода, се отвеждат в езерото и там се осъществява утаяването им. Когато плажът достигне до действащата работна корона, депонирането на хвоста се прехвърля към хвостовата стена в другата секция на хвостохранилището. Избистрената в утаителното езеро вода, посредством плаваща помпена станция и деривация за оборотно водоснабдяване, се връща в обогатителната фабрика за повторно използуване. На етап, при който балансът на пясъчните фракции и фините частици в хвостовия пулп позволява, ще се премине към класическото технологично решение „нагоре по течението” – чрез разсредоточено намиване по целия фронт на намивните диги, без хидроциклониране на хвоста. Тогава новите диги ще се изграждат с изкоп от багер драглайн на пясъчни фракции от намития плаж и следва монтаж на разпределителния хвостопровод отгоре, върху новата работна корона, за нови намивни работи. 
 • Дренажна система.   Дренажната система на хвостохранилището е комбинирана и служи за понижаване на депресионната повърхност в тялото на опорната призма и гарантиране на устойчивостта й. Под хвостовите стени "Ай дере” и "Сулуджа дере”, в гънките на терена, са изградени дренажи, които отвеждат дренажните води извън самите стени. Чрез събирателни шахти и тръбопроводи всички дренирали води се отвеждат в аванкамерите на Стара и Нова дренажна помпена станция /СДПС и НДПС/.  Съгласно издаденото от РИОСВ- София Решение по ОВОС № 02-04/2009 г., от дейността на хвостохранилището не се заустват дъждовни и дренажни води в р. Тополница, а същите се връщат във водооборота на Обогатителна фабрика. Двете ДПС връщат постъпилите в аванкамерите им води обратно в утаечните езера /"Ай дере” или "Сулуджа дере”/. Така се предотвратява замърсяването на водоприемника р. Тополница.
 • Оросителна система. На обекта е изградена оросителна инсталация за овлажняване на хвостовите повърхности и предотвратяване запрашаването на района при ветрово въздействие. Оросителната система се захранва с вода от утаителните езера и на двете секции. 
 • Оборотно водоснабдяване:  Оборотното водоснабдяване на Обогатителен комплекс „Елаците” се осъществява по система от съоръжения: -  Плаваща помпена станция /ППС/, намираща се в опашката на съответното езеро /"Ай дере” или "Сулуджа дере”/, която качва избистрените води до ПС “Мирково”, а последната качва оборотна вода до резервоарите на ОК “Елаците”.
 • Система за промишлено водоснабдяване с допълващи свежи води. Изградена е деривация за водоснабдяване с допълваща свежа вода от яз. “Жеков вир” на р.Тополница, която чрез стъпално изпомпване достига до яз. “Радин извор”. Системата включва ПС”Карлиево, ПС”Мирково”, ПС”Радин извор”, свързващи тръбопроводи и водни кули.
 • Контролно-измервателна система. Контролно-измервателната система към 01.12.2013г. включва работещи 14бр.пиезометри при намивна стена "Ай дере” и 17бр. пиезометри при намивна стена „Сулуджа дере”. Отчетените показания за свободно водно ниво в пиезометрите са на голяма дълбочина, по-ниско от проектното, близо до естествения терен под намивните стени. Към момента се сондират и оборудват нови пиезометри по стените – 11 бр. в „Ай дере” и 14 бр. в "Сулуджа дере”. 

 3. Охарактеризиране на минния отпадък.  Съгласно доклад на "Евротест-контрол” АД за извършването на тестови изпитания на киселинно-продуциращите свойства на флотационния отпадък от 2010г., „Отпадъчният хвост от обогатителният комплекс на "Елаците-МЕД” АД се класифицира според чл.12, ал.5  от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци като "Неопасни неинертни отпадъци”. "Оценката на излужването на металите, киселинните аниони и на солите във времето  показва, че концентрациите на лимитираните елементи във елуата на всички композитни проби са под нормите за депониране на неопасни отпадъци на депа за неопасни отпадъци”.  За времето от 2010г. насам, тестовите изпитания се провеждат на всеки три месеца и резултатите се потвърждават.

 4. План за собствен мониторинг.  В съответствие с утвърдения План за собствен мониторинг, изградената пиезометрична система се снабдява с датчици, които отчитат водното ниво в пиезометрите на всеки час. След обработка на получените данни се изчертават напречни и надлъжни профили с положението на депресионната крива в тялото на стената. Два пъти седмично се извършва измерване на дебита на дренажните водите, като се поддържат съответните записи. Веднъж месечно се извършва химичен анализ на дренажните и водите от помпените станции. От вътрешната лаборатория се извършва 2 пъти месечно ситов анализ на депонирания хвост в тялото на стената и утаечното езеро. Съгласно плана за собствен мониторинг, четири пъти годишно се извършва мониторинг на повърхностните и подземните води в района на съоръжението за минни отпадъци.

 5. Категоризиране на съоръжението за минни отпадъци. Предвид вероятността при непредвидими обстоятелства или лошо управление на минните отпадъци, съоръжението да стане причина за голяма авария и да окаже значително въздействие върху околната среда, на основание чл.22б, ал.4 от ЗПБ, операторът категоризира хвостохранилище „Бенковски 2” като съоръжение за минен отпадък от категория "А”.

 6. Възможни рискове за околната среда в резултат на аварии и превантивни мерки за предотвратяването им.

 • Възможни аварии по хидротранспортната система  - подробно разработено  в аварийния план на цех "Водно и хвостово стопанство” ("ВХС”)
 • Възможни аварии по стените и дренажната система - подробно разработено в аварийния план на цех "ВХС”
 • Възможни аварии по системата за промишлено водоснабдяване (деривации за оборотна и свежа вода) - подробно разработено в аварийния план на цех "ВХС”
 • Възможни аварии от злоумишлени посегателства, кражби и терористичен акт – освен започване на незабавно отстраняване на аварията, се предприемат действия от постоянната обектова комисия, ръководеща съответните спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, която незабавно уведомява компетентните органи.

 7. Възможност за засягане на населени места и обекти.

Засегнати населени места, промишлени или други обекти биха били: пътя София-Златица (Мирково-Челопеч). Изградени са два пункта за мониторинг на прахови емисии – за фини прахови частици (ФПЧ 10) при с.Чавдар и обща прах при с.Бенковски. Не се регистрират превишения на установените норми.

 8. Възможност за засягане на защитени зони. Защитена зона BG0002054 "Средна гора” за опазване на дивите птици, определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Заключението на експертизите в рамките на процедурата по ОВОС показват, че не се очаква значително въздействие върху видовете, предмет на защита (дивите птици).

 9. Разрешителното се издава при следните условия и мерки по управлението на минни отпадъци

І. Общи условия

Условие 1. Обхват.

         Условие 1.1. Експлоатацията на съоръжението трябва да бъде контролирана и поддържана в съответствие условията на настоящото разрешително.

         Условие 1.2. Нито едно от условията в разрешителното не отменя законовите задължения на притежателят му, произтичащи от други нормативни актове.

         Условие 1.3. Операторът изпълнява условията за експлоатация по отношение на съоръжението за отпадъци в настоящото разрешително, до  закриване на съоръжението, съгласно нормативно установеният ред.

          Условие 2. Капацитет на съоръжението.

         Условие 2.1. Съоръжението да се изгражда, експлоатира и закрива съгласно цялостен работен проект и годишен работен проект изготвени съгласно чл. 22и, ал. 1 и ал. 3 от ЗПБ.

         Условие 2.2. Да не се превишава капацитета на съоръжението и натоварването на стените, предвидени в проектите по т. 2.1.

          Условие 3. Управление на околната среда.

         Условие 3.1. Структура и отговорности.

         Условие 3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определи лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

         Условие 3.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците да се актуализират при всяка промяна на лицата или отговорностите.

         Условие 3.2. Обучение.

         Условие 3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да определя ежегодно потребностите от обучение на персонала и да изготвя годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

         Условие 3.3. Обмен на информация.

         Условие 3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуална информация за съоръжението относно отговорните лица за изпълнения на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

         Условие 3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начин за контакт (включително за спешни случаи).

         Условие 3.4. Документиране.

         Условие 3.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да осигури актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към експлоатацията на съоръжението.

Условие 3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да осигури списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното и тяхното съхранение на достъпно до всички служители място, както и списък на лицата отговорни за тяхното изпълнение.

Условие 3.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигури списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

         Условие 3.5. Управление на документите.

         Условие 3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящето разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, както и за изземване на невалидната документация.

         Условие 3.6. Оперативно управление.

         Условие 3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя инструкциите за експлоатация и поддръжка на съоръжението, изисквани в разрешителното. Инструкциите да се съхраняват в писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване.

         Условие 3.7. Проверка и коригиращи действия

         Условие 3.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и прилага система за собствен мониторинг и наблюдение на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното и одобрения ПУМО.

         Условие 3.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на съответствието на контролно-измервателната апаратура (КИА), с която се извършват измерванията, предвидени при вътрешния мониторинг.

         Условие 3.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да извършва периодична проверка на резултатите от собствения мониторинг, предписания от съответните контролни органи и да предприема съответните коригиращи действия.

         Условие 3.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

         Условие 3.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага авариен план, съгласуван с ОУ "ПБЗН”, кметовете на общините Чавдар, Мирково, Златица и други компетентни обществени органи и при необходимост да се актуализира след всяка авария в това число и след наводнения, земетресения или други заплахи. Аварийните ситуации да се документират.

         Условие 3.8.2. Преди изготвянето на план за действие при авария, притежателят на настоящото разрешително да определи възможни начини на действие за всяка от определените вече аварийни ситуации и да се избере този, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка аварийна ситуация да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

         Условие 3.8.3. Притежателят на настоящото разрешително в аварийния план да предвиди и прилага правила за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на аварийния план и периодично обновяване на готовността му за действие.

         Условие 3.8.4. Притежателят на настоящото разрешително в аварийния план да предвиди и прилага правила за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на аварийния план.

         Условие 3.8.5. Притежателят на настоящото разрешително в аварийния план да предвиди и прилага правила за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

         Условие 3.8.6. Притежателят на настоящото разрешително в аварийния план да предвиди и прилага правила за определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

         Условие 3.8.7. Притежателят на настоящото разрешително в аварийния план да предвиди и прилага правила за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

         Условие 3.8.8. Притежателят на настоящото разрешително в аварийния план да предвиди и прилага правила за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции, както и безпрепятствен достъп до местата за съхранението им.

         Условие 3.8.9. Притежателят на настоящото разрешително в аварийния план да предвиди и прилага правила за определяне на средствата за противодействие на възможни аварии (например пожарогасители, адсорбенти за разливи, предвидена техника за изпълнението им и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

         Условие 3.8.10. Притежателят на настоящото разрешително в аварийния план да предвиди и прилага правила за изготвяне и редовната актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в аварийния план.

         Условие 3.8.11. Притежателят на настоящото разрешително в аварийния план да предвиди и прилага правила за изготвяне и редовна актуализация на списъка с телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в аварийния план.

         Условие 3.9. Записи.

         Условие 3.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да изгради и поддържа необходимата контролно-измервателна система на обекта, да документира и съхранява данните от наблюдението на контролно емисионните и технически показатели и резултатите от оценка на съответствието им с изискванията в условията на разрешителното.

         Условие 3.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините на установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

         Условие 3.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

         Условие 3.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

         Условие 3.10. Докладване.

         Условие 3.10.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва ежегодно до 31 март пред министъра на икономиката и енергетиката изпълнението на Плана за управление на минните отпадъци включително количеството и състава на депонираните отпадъци и за резултатите и изводите от проведения собствен мониторинг (чл. 22в, ал. 4 от ЗПБ), в т. ч. структура и състав на депонираните отпадъци, поведението на повърхността и стените на съоръжението, показателите на състоянието на съоръжението: площ заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране и свободен капацитет на съоръжението към 01.01. на предходната година.

         Условие 3.10.2. Притежателят на настоящото разрешително да представя допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното, при поискване от компетентния орган.

          Условие 4. Тълкуване.

         Условие 4.1. В срок до 1 месец от датата на влизане в сила на настоящото разрешително, "Елаците-мед” АД е длъжен да актуализира, а при необходимост и да изготви всички необходими документи във връзка с условията по настоящото разрешително.

          Условие 5. Уведомяване.

         Условие 5.1. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява министъра на икономиката и енергетиката, областния управител, кметовете на засегнатите общини, МОСВ (РИОСВ) и териториалните звена на ГД „ПБЗН” към МВР, при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящето разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

         Условие 5.2. По време на експлоатацията, закриването и в периода след закриването операторът уведомява министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката незабавно, както и писмено, но не по късно от 48 часа за настъпили събития, застрашаващи стабилността на съоръжението за минни отпадъци и/или човешкото здраве или околната среда.

         Условие 5.3. Притежателят на настоящото разрешително да информира министъра на икономиката и енергетиката за всяка планирана промяна в работата на съоръжението и да представя за съгласуване всяка актуализация на проектите, посочени в условие 2.

          Условие 6. Изисквания към техническата поддръжка на съоръжението.

         Условие 6.1. Техническата поддръжка на СМО да се извършва, съгласно годишния работен проект за експлоатация на съоръжението.

          Условие 7. Отпадъци.

         Условие 7.1. Да се прави периодично охарактеризиране на депонирания минен отпадък от акредитирана лаборатория, с цел установяване на съответствието с видовете отпадъци, предмет на настоящето разрешително, посочени в точка 3.

         Условие 7.2. Резултатите от охарактеризирането по условие 7.1 да се съхраняват минимум 5 години в „Елаците-мед” ЕАД и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

          Условие 8. Емисии в атмосферата.

         Условие 8.1. Вредни емисии в атмосферата.

         Условие 8.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности по експлоатация на съоръжението по начин, недопускащ разпространението на вредни емисии в атмосферата, в това число на прахови емисии, на миризми и др. извън границите на съоръжението и прилежащите му територии.

         Условие 8.3. При установяване на нива на прахови частици в атмосферния въздух над установените такива и на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаването им.

          Условие 9. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.

         Условие 9.1. Емисиите на вредни вещества от съоръжението не трябва да водят до нарушаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качеството на въздуха.

         Условие 9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнение на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите по управление на отпадъците.

         Условие 9.3. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен да съхранява всички документи и при поискване от контролния орган е длъжен да ги предостави.

         Условие 9.4. Да докладва при превишаване на емисиите и опасност за ОС и хората по реда, посочен в условие 5.2.

          Условие 10. Емисии на отпадъчни води.

         Условие 10.1. За всяко пречиствателно съоръжение притежателят на настоящото разрешително да определи:

 • контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
 • оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
 • честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
 • вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри;
 • необходимите резервни части за обезпечаване работата на съоръжението, които е необходимо да бъдат поддържани в наличност на площадката.

         Условие 10.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на основните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

         Условие 10.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да ги предостави при проверка на контролните органи.

         Условие 10.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и прилага инструкция за поддръжка и контрол на дренажни системи.

         Условие 10.3. Заустване.

         Условие 10.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да спазва условията за заустване на отпадъчни води, издадени от съответните компетентни органи.

          Условие 11. Шум.

         Условие 11.1. Да се следят нивата на шум и да се набелязват конкретни мерки за намаляване на шума при превишаване на допустимите норми.

         Условие 11.2. Резултатите от периодичните наблюдения да се документират и при поискване да се предоставят на съответните контролни органи.

         Условие 12. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

         Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на подземните води в района и представя резултатите при поискване от компетентните органи.         

Условие 12.1. На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава нерегламентирано отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

         Условие 12.2. Да документира резултатите от мониторинга и да ги включва в отчета за изпълнението ПУМО.

         Условие 12.3. Притежателят на настоящото разрешително да извършва периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводите и съоръжението за установяване на причините и отстраняването им.

 10. Финансово обезпечение

Притежателят на настоящото разрешително предоставя финансово обезпечение съгласно изискванията на чл.22з от ЗПБ, в срок до 1 месец след издаване на разрешителното. Финансовото обезпечение се предоставя по време на срока на концесията, под формата на предвидените в ЗПБ способи, в това число:

-          Безусловни и неотменяеми едногодишни банкови гаранции, издадени в полза на Министерство на икономиката и енергетиката, които подлежат на преиздаване или продължаване за нов едногодишен срок до 14 дни преди изтичане на срока на валидност и/или

-          Доверителна сметка, по която се депозират парични средства за едногодишни периоди и/или

-          Други способи, предложени от оператора и предвидени в ЗПБ.

За първата година, „Елаците Мед” АД предоставя безусловни и неотменяеми едногодишни банкови гаранции, издадени в полза на Министерство на икономиката и енергетиката, обезпечаващи пълния размер на средствата, необходими за изпълнение на задълженията на оператора по разрешителното и на средствата, предвидени в плана за управление на минните отпадъци, възлизащи на обща стойност 14 739 065,00 лева /четиринадесет милиона седемстотин тридесет и девет хиляди шестдесет и пет лева и 0,00/. Тази стойност включва обезпечаване на средствата, необходими за изпълнение на задълженията на оператора по рекултивация на хвостохранилище “Бенковски 2” и поддържане на системата за мониторинг, в  т.ч. на средствата за прилагане на мерките, необходими за опазване на здравето на човека и околната среда от ефектите на евентуално настъпили аварийни ситуации, както и за възстановяването на околната среда в тези случаи.

За всяка следваща година по време на срока на концесията, "Елаците Мед” АД предлага и предоставя финансово обезпечение в една от гореизброените форми или комбинация от тях, размерът на което е равен на 100% от актуалния размер на средствата, необходими за изпълнение на задълженията на оператора по разрешителното и на средствата, предвидени в плана за управление на минните отпадъци.

11. Заключителна част.  

&1. Настоящото разрешително се преразглежда на всеки пет години или когато:

 1. са настъпили значителни промени в експлоатацията на СМО, засягащи неговата конструкция, в качествения състав или в количествата на минните отпадъци;
 2. са настъпили промени в плана за управление;
 3. резултатите от проверките на министъра на икономиката и енергетиката налагат това;
 4. резултатите от мониторинга налагат това;
 5. при наличие на възможност за прилагане на по-добри налични техники;
 6. при преразглеждане на разрешителното министърът на икономиката и енергетиката преценява необходимостта от изменение на условията в разрешителното или от актуализирането им;
 7. при промяна  на действащото законодателство.

&2. Неразделна част от разрешителното е Планът за управление на минните отпадъци за хвостохранилище "Бенковски 2”, одобрен от министъра на икономиката и енергетиката с писмо изх. №Е-26-Е-271/16.09.2011 г.

&3. Разрешителното  да се публикува на Internet страницата на Министерството на икономиката и енергетиката и оповести чрез средствата за масово осведомяване в 14-дневен срок от издаването му.

&4. Настоящото разрешително подлежи на обжалване  по реда на АПК в 14-дневен срок от оповестяването по &3.

 

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

Министър на икономиката и енергетиката

отпечатай тази страница