Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 92/26.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити, от находище "Ралица, Участък 1 и Участък 2",област Кърджали, на "Евробент", ЕООД, гр. София

РЕШЕНИЕ № 92 ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити, от находище "Ралица, Участък 1 и Участък 2", разположено в землищата на с. Седловина и гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, на "Евробент" – ЕООД, София

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства и чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Ралица, Участък 1 и Участък 2", разположено в землищата на с. Седловина и гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ 239,2 дка, съвпадаща с площта на утвърдените запаси и ресурси, която включва два участъка, индивидуализирани с координатите на точки, съответно за Участък 1 – от № 1 до № 13, и за Участък 2 – от № 1 до № 6, в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва находище "Ралица, Участък 1 и Участък 2", както следва:

2.1. Участък 1 с площ 179,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 13 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна система "1970 г." съгласно специализирана карта и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор.

2.2. Участък 2 с площ 60,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 6 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна система "1970 г." съгласно специализирана карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер "Евробент" – ЕООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 494 от 4 май 2015 г., издадено от министъра на енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след:

6.1.1. съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в Решение № ХА-58-ПР от 2014 г. на директора на РИОСВ – Хасково. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;

6.1.2. съгласуване на цялостния проект за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи с Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изиск­вания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изиск­ващите се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити, в границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище "Ралица, Участък 1 и Участък 2", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове по това решение и по концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.4. опазва компонентите на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобряване на министъра на енергетиката, а при необходимост – и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; неразделна част от проекта е теренно-ситуационен план на концесионната площ с нанесени отстояния до път III-507 и принадлежащите му пътни съоръжения; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Хасково, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на проекта от министъра на енергетиката;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадените количества бентонитови глини и зеолити и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичането на отчетния период;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

7.2.9. да уведоми Областно пътно управление – Кърджали (с копие до АПИ – София), преди започването на добива на подземното богатство по т. 1 за осъществяване на контрол по компетентност;

7.2.10. да спазва ограниченията и изиск­ванията на чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

7.2.11. при установено нарушение в широчините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3 от Закона за пътищата и при неспазени изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът извършва рекултивация на нарушените терени;

7.2.12. да не осъществява добивна дейност в обхвата на предпазен целик с формата на трапец с основи 30 м и 254 м и ъгъл на откоса 25° в границите на Участък 1 с оглед запазване на дълговременната якост на земния масив и да не нарушава геометрията му;

7.2.13. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

7.2.14. да извърши ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.15. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията:

8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 35 172 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е среднопретеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниско от минималната цена за съответния продукт по данни от "Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от сбора на стойностите, получени съгласно чл. 2, т. 3, буква "к" – бентонити, и съгласно чл. 2, т. 3, буква "о" – други индустриални суровини – зеолити, и т. 4 от методиката по т. 9.3 – приложение № 3 към чл. 10 от наредбата по т. 9.3 и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.

9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 33 000 тона/шестмесечие добити подземни богатства, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство по т. 9.4, както следва:

9.5.1. 27 000 тона/шестмесечие добити бентонитови глини, и

9.5.2. 6000 тона/шестмесечие добити зео­лити.

9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

9.7. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ по бюджета на Община Кърджали част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

9.8. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

10. Оправомощава министъра на енергетиката:

10.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с "Евробент" – ЕООД, София, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

10.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

Приложение към т. 2

Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище "Ралица", Участък 1

Координатна система "1970 г."

X (м)

Y (м)

1.

4545716.1

9416044.7

2.

4545668.6

9416499.7

3.

4545669.8

9416550.2

4.

4545673.4

9416699.8

5.

4545589.7

9416781.3

6.

4545538.4

9416792.8

7.

4545435.0

9416640.0

8.

4545416.7

9416618.0

9.

4545366.7

9416558.1

10.

4545332.0

9416325.0

11.

4545404.0

9416335.0

12.

4545446.0

9416230.0

13.

4545467.0

9416148.0

 

Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище "Ралица", Участък 2

Координатна система "1970 г."

X (м)

Y (м)

1.

4546000.0

9416231.1

2.

4546000.0

9416629.9

3.

4545809.2

9416611.1

4.

4545814.4

9416443.0

5.

4545859.4

9416339.1

6.

4545962.8

9416229.1

отпечатай тази страница