Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 782/18.12.2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ "ДИМОВ ДОЛ", ОБЛАСТ СМОЛЯН, НА "РУДМЕТАЛ" АД, ГР. РУДОЗЕМ

РЕШЕНИЕ № 782

от 18 декември 2017 г.

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение и допълнение на договор за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, във връзка с техния добив от находище "Димов дол", област Смолян, сключен на 5 февруари 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и "РУДМЕТАЛ" АД, гр. Рудозем, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 28 януари 2005 г., допълнително споразумение № 2 от 22 февруари 2007 г. и допълнително споразумение № 3 от 17 юни 2015 г

На основание чл. 5, ал. 3 и чл. 70, ал. 3, т. 5 от Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.) с § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 36, ал. 2 и чл. 37, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправеното от концесионера предложение за изменение и допълнение на договора за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, във връзка с техния добив от находище "Димов дол", област Смолян, сключен на 5 февруари 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и "РУДМЕТАЛ" АД, гр. Рудозем, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 28 януари 2005 г., допълнително споразумение № 2 от 22 февруари 2007 г. и допълнително споразумение № 3 от 17 юни 2015 г., чрез продължаване на определения с Решение № 471 на Министерския съвет от 25 юни 2001 г. (ДВ, бр. 61 от 2001 г.) срок с 15 години считано от 11 февруари 2016 г. и промяна на предоставената концесионна площ.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, във връзка с техния добив от находище "Димов дол", област Смолян, сключен на 5 февруари 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и "РУДМЕТАЛ" АД, гр. Рудозем, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 28 януари 2005 г., допълнително споразумение № 2 от 22 февруари 2007 г. и допълнително споразумение № 3 от 17 юни 2015 г., и на това решение.

3. Определя концесионна площ с размер 936,9 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 25 в координатна система "1970 г." съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

3.1. площта на находище "Димов дол" с размер 863,2 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 16 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна система "1970 г." съгласно схема и координатен регистър - неразделна част от допълнителното споразумение към концесионния договор.

3.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

4. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор, съобразен с мерките и условията на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Решението е приложение - неразделна част от проекта.

4.2. Разработване на цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

4.3. Разработване на план за управление на минните отпадъци. След одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор.

4.4. Предоставяне на финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

4.5. Съгласуване на дейността със специалисти археолози от Регионалния исторически музей – Смолян, и спазване на разпоредбите на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.

5. С допълнителното споразумение да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното възнаграждение, както следва:

5.1. Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства в съответствие с чл. 1 на приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

5.2. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 0,8 на сто от стойността на добитите оловно-цинкови руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто, включително при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите златно-сребърни руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 до 50 на сто размерът се увеличава с 0,08 на всеки процент увеличение на рентабилността.

5.3. Стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение от съдържащия се в добитите подземни богатства метал и средноаритметичната му цена съгласно обявените цени на Лондонската метална борса за съответния период.

5.4. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 0,8 на сто от добитите оловно-цинкови руди, изчислена при условията на т. 5.2 и 5.3, и 0,8 на сто от стойността на недобитите количества руда до 40 000 тона, със средно съдържание на оловото в рудата – 2,91 на сто, със средно съдържание на цинка в рудата – 1,83 на сто, и със средно съдържание на среброто в рудата – 35 гр./тон, изчислена при условията на т. 5.1, но не по-малко от левовата равностойност на 32 355 щатски долара без ДДС, определена на базата на минимален добив от 40 000 тона руда.

5.5. При доказана възможност за извличане и продажба на други метали условията, размерът и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с допълнително споразумение, сключено между концесионера и концедента в съответствие с действащата към момента на сключване на споразумението методика за тяхното определяне.

5.6. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Рудозем част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнителното споразумение с "РУДМЕТАЛ" АД – Рудозем, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

Приложение към т. 3

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ на находище
"Димов дол", координатна система "1970 г."

Точка

Координати

X (север), м

Y (изток), м

1

4471941,0

8624146,0

2

4472102,0

8624255,0

3

4471901,0

8624515,0

4

4472060,0

8624650,0

5

4472097,0

8624630,0

6

4472213,0

8624750,0

7

4472201,0

8624858,0

8

4471931,0

8624884,0

9

4471910,0

8624693,0

10

4471970,0

8624694,0

11

4471840,0

8624595,0

12

4471636,0

8624856,0

13

4471269,0

8625330,0

14

4470742,0

8625804,0

15

4470285,0

8626197,0

16

4469766,0

8626341,0

17

4469468,0

8626633,0

18

4468951,0

8627077,0

19

4468911,0

8626997,0

20

4469057,0

8626746,0

21

4469456,0

8626393,0

22

4469954,0

8625980,0

23

4470562,0

8625755,0

24

4471236,0

8624951,0

25

4471634,0

8624648,0

отпечатай тази страница