Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 760 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МПИ – ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ШУМАЧЕВСКИ ДОЛ - АНДРОУ", ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ОБЛАСТ СМО

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 760

от     13 декември     2019 година

 

 

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена Концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди, от находище "Шумачевски дол - Андроу", община Златоград, област Смолян

 

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 886 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от 2004 г.), Решение № 604 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 57 от 2005 г.), Решение № 346 на Министерския съвет от 2014 г. и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

1. Разрешава на "Минстрой Холдинг" АД - гр. София, да прехвърли на "Родопи Еко Проджектс" ЕООД - гр. Златоград, изцяло правата и задълженията по предоставената Концесия за добив на подземни
богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди, от находище "Шумачевски дол - Андроу", община Златоград, област Смолян, без да се изменят условията на предоставената концесия.

 

2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница