Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 637 от 21.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище "Милин камък", община Брезник, област Перник, на "Трейс Рисорсиз" ЕООД, София

РЕШЕНИЕ № 637 ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище "Милин камък", разположено в землището на гр. Брезник, община Брезник, област Перник,

на "Трейс Рисорсиз" – ЕООД, София

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 ЗПБ, § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Милин камък", разположено в землището на гр. Брезник, община Брезник, област Перник, който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 2 199,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 17 в координатна система "1970 г." съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище "Милин камък" с размер 1 534,1 дка, индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 23, в координатна система "1970 г." съгласно приложение – неразделна част от концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

3. Определя срок на концесията 20 години. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата на кумулативното изпълнение на двете посочени условия:

4.1. Подписването му от страните, и

4.2. Предоставяне на банковата гаранция по т. 8.1.

5. Определя пряко за концесионер "Трейс Рисорсиз" – ЕООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0469 от 11 юли 2013 г., издадено от министъра на икономиката и енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след:

6.1.1. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и на плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията на Решение № 01-01 по оценка на въздействието върху околната среда на директора на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Перник, от 2013 г.; решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;

6.1.2. съгласуване на цялостния проект за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи с Агенция "Пътна инфраструктура" и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.3. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите.

6.5. Концесионерът да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.6. За осъществяване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни и/или трайни подобрения в находището.

6.7. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

6.8. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва обект/и по смисъла на т. 39 и 72 на § 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) в границите на концесионната площ, както и пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства, за които е предоставена концесията;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и от първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и планове по това решение и по концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

7.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и съдържащите се в тях полезни компоненти при първичната им преработка;

7.2.1.4. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие върху земните недра и околната среда;

7.2.1.5. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и здравето на работещите, както и опазването на културните ценности;

7.2.1.6. не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

7.2.1.7. не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

7.2.1.8. осигури управлението на минните отпадъци от добива и първичната преработка;

7.2.2. да извършва концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да изготви и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка, неразделна част от проекта е теренно-ситуационен план с нанесен път III-811 и прилежащото му пътно съоръжение;

7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това, като уведоми РИОСВ – Перник, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по околна среда преди съгласуването по т. 7.2.3;

7.2.3.3. годишни работни проекти за добив и първична преработка;

7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;

7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура;

7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя в срокове при условия и по ред, определени в концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за действително добитите количества подземни богатства и съдържанията на металите в тях – до 15 дни след изтичането на съответното шестмесечие;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на съответния годишен работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект;

7.2.6.4. годишен финансов отчет за предходната година, освен ако такъв е обявен в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. при откриване на находки, имащи признаци на културни ценности, да спре временно работа и да уведоми незабавно министъра на енергетиката, кмета на съответната община, директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождение на културната ценност;

7.2.9. да внася за съгласуване в Министерството на културата съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство визи за проектиране и инвестиционни проекти за изграждането на техническата инфраструктура, свързана с осъществяване на концесията;

7.2.10. да уведоми Областно пътно управление – Перник (с копие до Агенция "Пътна инфраструктура" – София), за започването на добива с оглед на упражняване на контрол по компетентност;

7.2.11. да спазва ограниченията и изискванията по чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

7.2.12. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3 и при неспазени изисквания на чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът извършва рекултивация на нарушените терени;

7.2.13. да извърши техническа ликвидация и консервация на добивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.14. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6.2;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковата гаранция по т. 8.1. и 8.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения по това решение или по договора или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна парична банкова гаранция в размер на левовата равностойност на 55 401 щатски долара, обезпечаваща извършването на дейностите по изграждане на минни и преработвателни мощности, както и изпълнението на всички договорни задължения за всяка година от подписване на концесионния договор до въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 7 години от влизането в сила на концесионния договор. Гаранцията се предоставя в срок до 31 януари на съответната година. Банковата гаранция за първата година от срока на концесията се предоставя в срок до 7 дни след подписването на концесионния договор.

8.2. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.5, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесиятa – за всяка година от срока на концесията след въвеждане на обекта в експлоатация или от 7-ата година от влизането в сила на концесионния договор, ако обектът не е въведен в експлоатация дотогава. Гаранцията е в размер 100 на сто от стойността на дължимото концесионно плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя в срок до 31 януари на съответната година.

8.3. Банковата гаранция по т. 8.1 и 8.2 е валидна до 28 февруари на следващата година.

8.4. При усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 8.1 и 8.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.

8.5. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на добивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, което се предоставя за всяка година от срока на концесионния договор. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.6. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Периодични парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства в съответствие с чл. 1 на приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства.

9.4. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 1 на сто от стойността на добитите златно-сребърни руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто включително при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите златно-сребърни руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто размерът се увеличава с 0,075 на всеки процент увеличение на рентабилността.

9.5. Стойността на добитите подземни богатства се определя като сума от произведенията на съдържащите се в добитите подземни богатства метали злато и сребро и съответната им средноаритметична цена съгласно обявените цени на Лондонската метална борса за съответния период.

9.6. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 1 на сто от добитите златно-сребърни руди, изчислена при условията на т. 9.4 и 9.5, и 1 на сто от стойността на недобитите количества руда до 69 000 тона, със средно съдържание на златото в рудата – 5,35 г/тон, и средно съдържание на среброто в рудата – 15,9 г/тон, изчислена при условията на т. 9.3, но не по-малко от левовата равностойност на 153 892 щатски долара без ДДС, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив – 69 000 тона.

9.7. При доказана възможност за извличане и продажба на други метали (освен злато и сребро) размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с допълнително споразумение, сключено между концесионера и концедента в съответствие с действащата към момента на сключване на споразумението методика за тяхното определяне.

9.8. Министърът на енергетиката превежда по бюджета на община Брезник част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.

9.9. Размерът на концесионното плащане по т. 9 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

10. Концесионно плащане се дължи от момента на въвеждане на находището в експлоатация или oт 7-ата година след влизането в сила на концесията при условията на т. 4 от решението, ако находището не е въведено в експлоатация дотогава.

11. При условия и по ред, определени в концесионния договор, концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласувания проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

12. Оправомощава министъра на енергетиката:

12.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с "Трейс Рисорсиз" – ЕООД, София, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

12.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

Министър-председател: Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

Приложение към т. 2

Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище "Милин камък"

Координатна система "1970 г."

X

Y

1.

4607370.3

8463847.2

2.

4607360.6

8464083.4

3.

4607179.3

8464996.4

4.

4607093.2

8465221.6

5.

4607072.7

8465440.2

6.

4607055.3

8465751.4

7.

4607006.8

8465973.3

8.

4606631.6

8466210.7

9.

4606219.0

8466199.0

10.

4606253.3

8465002.3

11.

4606096.1

8464931.3

12.

4605751.3

8464743.3

13.

4605784.0

8464126.7

14.

4605901.2

8464047.3

15.

4606226.3

8464204.6

16.

4606472.1

8464390.6

17.

4607300.5

8463832.5

отпечатай тази страница