Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ №386/08.06.2018 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ГАБИ–2", ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 386

от 8 юни 2018 година

за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Габи–2", община бобошево, област кюстендил

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 671 на Министерския съвет от 22 октомври 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, обект – изключителна държавна собственост, от находище "Габи-2", община Бобошево, област Кюстендил, на "ДИ ВИ БИ" ООД – София, чл. 3, ал. 2 от концесионния договор и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Габи-2", община Бобошево, област Кюстендил, сключен на 6 ноември 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и "ДИ ВИ БИ" ООД – София, чрез продължаване на определения с Решение № 671 на Министерския съвет от 22 октомври 2007 г. (ДВ, бр. 87 от 2007 г.) срок с 15 години считано от 6 ноември 2022 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Габи-2", община Бобошево, област Кюстендил, сключен на 6 ноември 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и "ДИ ВИ БИ" ООД – София, и на това решение.

3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор. При разработване на проекта да се спазват изискванията за неразкриване на подземни води на повърхността и да не се предвижда добив на подземни богатства под средномногогодишното ниво на подземните води.

3.2. Разработване на актуализиран цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи - за срока на продължението на концесионния договор.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с "ДИ ВИ БИ" ООД – София, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница