Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 260 от 8 май 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – БАЗАЛТОАНДЕЗИТИ И АНДЕЗИТОВИ ТУФОБРЕКЧИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ДЖЕ

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 260

 

от     8   май    2019 година

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – базалтоандезити и андезитови туфобрекчи, от находище „джебел“, община момчилград, област кърджали, сключен на 18 април 2007 г. между министерския съвет на република българия, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „пътстройинженеринг“ ад -
гр.
кърджали, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30 януари 2008 г.

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 155 на Министерския съвет от 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – базалтоандезити и андезитови туфобрекчи, от находище „Джебел“, община Момчилград, област Кърджали (ДВ, бр. 25 от 2007 г.), чл. 3, ал. 2 от концесионния договор и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – базалтоандезити и андезитови туфобрекчи, от находище „Джебел“, община Момчилград, област Кърджали, сключен на
18 април 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Пътстройинженеринг“ АД - гр. Кърджали, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30 януари 2008 г. в изпълнение на Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.),
чрез продължаване на определения с Решение № 155 на Министерския съвет от 13 март 2007 г. (ДВ, бр. 25 от 2007 г.) срок с 15 години считано от
27 декември 2021 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – базалтоандезити и андезитови туфобрекчи, от находище „Джебел“, община Момчилград, област Кърджали, сключен на 18 април 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Пътстройинженеринг“ АД - гр. Кърджали, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30 януари 2008 г., и на това решение.

3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор.

3.2. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

3.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.4. Банковата гаранция по т. 3.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

3.5. Ежегодно отчисляване за срока на продължението на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

4. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на продължението на предоставената концесия не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на продължението на концесията – 35 640 тона/шестмесечие добити базалтоандезити и андезитови туфобрекчи и предвидените стойности за единица добито подземно богатство.

5. С допълнителното споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията по концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор в съответствие с действащата нормативна уредба.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „Пътстройинженеринг“ АД - с. Груево, община Момчилград, в едномесечен срок от уведомяването.

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница