Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 122/1 март 2019 година за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива – въглища, от участъ

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 122

от    1 март    2019 година

 

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива – въглища, от участък "Бобов дол" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", община Бобов дол, област Кюстендил и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Решение № 78 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 16 от 2005 г.), Решение № 107 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 19 от 2007 г.), чл. 36.3 от Концесионния договор за добив на въглища от участък "Бобов дол" от находище "Бобовдолски въглищен басейн", сключен между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Мини Бобов дол" ЕАД - гр. Бобов дол, на 24 март 2005 г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 26 февруари 2007 г. и Анекс № 2 от 1 юни 2007 г. (концесионния договор), и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "Въгледобив Бобов дол" ЕООД - гр. Бобов дол, да прехвърли на "Гранд Енерджи" ЕООД - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива – въглища, от участък "Бобов дол" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", община Бобов дол, област Кюстендил.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения на концесионера за:

2.1. Представяне в срок до 7 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, която да бъде в размер на 100 на сто от общата стойност на дължимото концесионното възнаграждение (роялти) с начислен данък върху добавената стойност (ДДС) и дължимите лихви, изчислени към датата на сключване на споразумението, и валидна до 31 март 2020 г.

2.2. Заплащане в срок до 30 дни от датата на влизането в сила на споразумението на дължимите концесионни възнаграждения (роялти) и ДДС, както и на дължимите лихви, изчислени към датата на плащането.

3. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата, на която е изпълнено задължението по т. 2.1.

4. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по
т. 2 да се изменят и допълнят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция, за всяка година от срока на концесията, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, както и с предоставянето на финансово обезпечение за изпълнение на задължението за окончателно напускане на концесионната площ.

5. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнителното споразумение в едномесечен срок от уведомяването им за това решение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница